DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİ -Çoğulculuk ve Katılım

Çoğulculuk ve Katılım: Çoğulculuk iktidara gelemeyen görüş ve partilere yaşama, demokrasinin imkânlarından yararlanma ve çoğunluk olabilme imkânlarının sağlanmasıdır.
Çoğulculuğun işlerlik kazanması hoşgörü ve farklı olana saygıyı gerekli kılar. Bunun için dernek kurma, toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunabilme özgürlükleri güvence altına alınmıştır.
Çoğulculuk ve katılım birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Katılım için yönetimin saydamlığı, kamuoyu oluşturulabilmesi gereklidir.
Kamuoyu; eğitim, bilgi edinme, düşünce kanaatlerin açıklanması ve yayılması, STK’ların etkinleştirilmesiyle sağlanabilir.