İstanbul’un Fethinin Nedenleri

II. Mehmet babası II. Murat’ın ölümü üzerine 1451’de tekrar Osmanlı tahtına çıktı.
II. Mehmet , Osmanlı devleti açısından atılacak en önemli adımın, İstanbul’un alınması olacağına inanıyordu. Ona göre ancak bu yolla devletin güvenliği sağ-lanabilir, sınırları genişletilebilirdi.
İstanbul, Avrupa’yı Asya’ya bağlayan önemli ticarî yolların kavşağındadır. Ayrı-ca Akdeniz’i Karadeniz’e bağlayan su yollarının birleştiği yerdedir. Bu nedenle ekonomik ve ticarî önemi büyüktür.
Bizans imparatorluğu , Anadolu Türk siyasal birliği ve Osmanlı Devleti’nin güvenliği açısından bir tehdit oluştu-ruyordu. Bizanslılar, Avrupa devletlerini ve Anadolu beyliklerini Osmanlılar aleyhine kışkırtıyor., şehzadeler arasındaki taht kavgalarını körüklüyorlardı.
Osmanlı Devleti’nin, Anadolu ve Rumeli’deki topraklarının bütünlüğü , an-cak Bizans Devleti’ne son vermesiyle sağ-lanabilirdi. Çünkü Bizans İmparatorluğu , Osmanlı toprakları arasında kalmıştı. Bizans’ın varlığı devam ettiği sürece, Os-manlıların Rumeli’deki güvenliği tamamen sağlanmış olmayacaktı. Ayrıca Anadolu ile Rumeli arasındaki geçişlerde Bizans, önemli bir engel oluşturuyordu