gezi inceleme kulübünün görevleri ve Amacı

İnsanlığın hafızası olan tarih konuları güncel hayatımızı yakından ilgilendirmektedir. Bu önemli konularda görülen eksikliklerin veya aksaklıkların giderilmesini teşvik ve takip etmek gerekmektedir. Öğrenciler, öğretmenler, konuya hâkim kimseler arasında iletişim ve etkileşimin sağlanması gerekmektedir. Günümüzün teknolojik ve maddi imkânları ölçüsünde bu önemli konulara değinmek gerekmektedir.

KULÜBÜN ADI


Madde 1: Kulübün adı “Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü”dür.

YAPI

Madde 2: Kulüp, Denizli Lisesi’ne bağlı bir topluluktur.

AMAÇLAR

Kulüp çalışmalarının amacı, Türk Milli Eğitimi genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk olmanın gururunu duyan, vatan ve milletini seven; Milli, ahlaki ve insani değerlere sahip; demokrasi ilkelerini benimsemiş; yapıcı, yaratıcı; hür ve ilmi düşünceye ve sorumluluk duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerine, milli ve sosyal hayatta etkin bir şekilde katılabilmelerine yardımcı olabilmek için öğrencilere;
a. Kendilerini anlayabilme yeteneklerini geliştirebilme ve toplum yararına kullanabilme,
b. Planlı çalışma alışkanlığı kazanabilme,
c. Ferdi girişimde bulunup başarı ile sürdürebilme,
d. Yeni durum ve ortamlara uyum sağlayabilme,
e. Kendine ve başkalarına güvenebilme,
f. Boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirebilme,
g. Başkalarını istek ve dikkatle dinleyebilme,
h. Kendi görüşlerini başkalarına etkili bir şekilde anlatabilme,
i. Ferdi olarak veya guruplar halinde, çevresindeki sorunlarla ilgilenebilme, bunları çözücü nitelikteki projeler geliştirebilme ve yürütebilme, davranışlarını kazanmalarına katkıda bulunmaktadır.
j. Sosyal ilişkilerinde anlayışla, saygılı ve ölçülü olabilme,
k. Gurupça verilen görevleri tamamlamak için istekli çalışabilme ve guruba karşı sorumluluk duyabilme,
l.Ferdi olarak veya gruplar halinde çevresindeki sorunlarla ilgilenebilme. Bunları çözücü nitelikte projeler geliştirebilme ve yürütebilme, davranışlarını kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Kulüplerin amacına ulaşabilmesi için her şeyden önce, bu etkinliklerin yararına ilgili rehber öğretmenleri, okul yöneticilerinin inanmaları, öğrencileri de bu yönde bilinçlendirmiş bulunmaları gerekir.


Madde 3: Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü Eğitici Çalışmalar Yönetmeliğinde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda:
Madde 3.1: Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü’nün önemini ve neyi hedeflediğini okul öğrencilerine kavratabilme,
Madde 3.2: Gezi, gözlem ve inceleme hakkında öğrencileri bilinçlendirebilme,
Madde 3.3: Kulüp çalışmalarında öğrencilere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığını kazandırabilme,
Madde 3.4: Ferdi olarak veya gruplar halinde çevresindeki sorunlarla ilgilenebilme. Bunları çözücü nitelikte projeler geliştirebilme ve yürütebilme, davranışlarını kazanmalarına katkıda bulunmak,
Madde 3.5: Kendine güven duymayı geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

YÖNTEM

Madde 4,1: Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü, Madde 3’ün kısımlarında belirtilen amaçlar doğrultusunda, kulüp üyelerinin düzenlediği etkinlikleri gerçekleştirir.

Madde 4,2: Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü, Madde 3’ün kısımlarında belirtilen amaçlar çerçevesinde, öğrenciler, öğretmenler, Denizli’de bulunan görevli, yetkili konuların uzmanları ve bu konuda yayın yapmış kişilerin katılımıyla panel, seminer, söyleşi, açık oturum vb. düzenler.

Madde 4,3: Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü, Madde 3’ün kısımlarında belirtilen amaçlar doğrultusunda yayın yapar.

YÖNETİM BİÇİMİ

Madde 5: Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü, Genel Kurul’a katılan üyeler tarafından seçilen Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel Kurul iki ayda bir, Yönetim Kurulu ise ayda iki kere toplanır.

Madde 5.1: Genel Kurul’un Yapısı
Genel Kurullar esnasında tutanak tutulur, Genel Kurulun içeriği rapor edilir.

Yönetim Kurulunca önerilen ve tüm üyelerin onayladığı kişi ya da kişiler rapor ve tutanağı hazırlar. Bu rapor ve tutanaklar herkese duyurulur.

Madde 5.2: Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu, bir başkan ve başkanın seçeceği yardımcılar (en fazla 3 yardımcı ) ve sınıf temsilcilerinden oluşur. Her sınıfın en az bir temsilcisi olmalıdır.
Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına devamı zorunludur.
Yönetim Kurulu, bir öğretim yılı için, Genel Kurula katılan üyeler tarafından, kapalı oy ve oy çokluğu ilkesi ile seçilir. Her eğitim ve öğretim yılı başında bu seçimler tekrarlanır.

Madde 5.3:
Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri:
Tüm etkinliklerin yapılması ile ilgili kararların alınmasında görevlidir.
Tüm toplantıların düzenli yapılmasının sağlanmasından sorumludur.
Olağanüstü durumlarda kurul üyeleri ile iletişimin sağlanması ile ilgili kararlarda yetkilidir.

Madde 5.4: Kulübün ilk toplantısında yürürlükte bulunan kulüp iç yönetmeliğinde değişiklik yapılması teklif olunursa görüşülür, karara bağlanır. Bu karar, kulüp rehber öğretmeni aracılığı ile okul müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.
Madde 5.5: Kol rehber öğretmeni kolun toplantılarına gözlemci olarak katılır, danışman olarak kendisinden yararlanılır

KURULUŞ

Madde 6: Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü, yönetmelik hükümlerine göre sınıflardan seçilen öğrenciden oluşmuştur.

Madde 7: Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü’nün danışman öğretmenleri …………… ………….ve ……………………..dır.

Madde 8: Genel kurul tarafından kulüp yönetimi için yönetim kurulunca seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak
Başkanlığa:
Başkan yardımcılıklarına:
Sekreterliğe:
Saymanlığa:
Üyeliklere:
Denetim Kurulu’na

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Madde 10: Kulüp çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derece Kulüp Başkanı sorumludur.

Madde 11: Kulüp Başkanının Görevleri
Madde 11.1: Kulüp ile ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri kol toplantısına çağırır.
Madde 11.2: Diğer kulüplerle iş birliği yapar.
Madde 11.3: Danışman öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini kulüp üyelerine iletir.
Madde 11.4: Kulüp çalışmalarının, düzenini, disiplinini ve gelişimini sağlar.
Madde 11.5: Genel kurulda kulüple ilgili eleştirileri cevaplar.
Madde 11.6: Kulüple ilgili harcamaları saymanla tespit ederek yönetim kuruluna bildirir.
Madde 11.7: Kulüple ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Madde 12:Kulüp Başkan Yardımcılarının Görevleri
Madde 12.1: Kulüp başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
Madde 12.2: Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını tutar.
Madde 12.3: Başkanın kulüp faaliyetleriyle ilgili verdiği görevleri yerine getirir.

Madde 13: Sekreterin Görevleri:
Madde 13.1: Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.
Madde 13.2: Kulüple ilgili yazışmalar yapar, takip eder.
Madde 13.3: Kulüple ilgili belgeleri dosyalar, düzenler.

Madde 14:Saymanın Görevleri:
Madde 14.1: Kulübün para işlerini yürütür.
Madde 14.2: Kulübün giderleri ile ilgili belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını yönetim kuruluna verir.
Madde 14.3: Kulübün yıllık gelir ve giderleriyle ilgili yıllık tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar.

Madde 15:Kulüp Danışman Öğretmenin Görevleri:
Eğitici kol rehber öğretmeninin görevleri şunlardır:
Madde 15.1: Kulüp genel kurulunu toplamak.
Madde 15.2: Genel kurulun çalışmalarını izlemek ve yönlendirmek.
Madde 15.3: Yönetim kurulunun iç yönetmelik ve yıllık çalışma programını hazırlamasına rehberlik etmek.
Madde 15.4: Rehber öğretmenler kuruluna katılmak.
Madde 15.5: Kulübün yıllık çalışma programını yönetim kurulu ile birlikte hazırlayarak kulüp genel kurulundan geçirdikten sonra rehber öğretmenler genel kuruluna sunmak.
Madde 15.6: Danışmanı olduğu kulübün iç yönetmeliğinin uygulanmasını ve çalışma programında belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak.
Madde 15.7: Kulüple ilgili gelir ve gider hesapları ile dosya ve defterlerin düzenli tutulmasını sağlamak.
Madde 15.8: Kulübün yıl sonu çalışma raporunu rehber öğretmenler kuruluna sunmak.

Madde 16: Kulüp Genel Kurulunun Görevleri:
Kulüp genel kurulunun görevleri şunlardır:
Madde 16.1: Yönetim kurulu ile denetleme kurullarını seçmek.
Madde 16.2: İç yönetmelik ve yıllık çalışma program taslaklarını incelemek ve son şeklini vermek.
Madde 16.3: Yönetim kurulunun hazırladığı yıl sonu faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporunu incelemek ve değerlendirmek.

Madde 17: Eğitici Kol Yönetim Kurulunun Görevleri:
Yönetim kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları kolların özelliğine göre iç yönetmeliklerde belirtilir. Eğitici kol yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
Madde 17.1: Eğitici kol iç yönetmelik taslağını hazırlamak.
Madde 17.2: Eğitici kolun iç yönetmelik taslağı hazırlanırken okulun adı, kolun adı, amacı, amaca ulaşmada yapılacak faaliyetler, kolun sorumlu olduğu kişi ve kurumlar,kolun işbirliği yapacağı diğer eğitici kollar ve kurumlarla ilgili bilgilere yer vermek.
Madde 17.3: Eğitici kolun yıllık çalışma program taslağını hazırlamak ve genel kurula sunmak.
Madde 17.4: Rehber öğretmenin gözetiminde bütün gelir ve giderlerde dahil olmak üzere gereken kararları almak üzere gereken kararları almak ve bu konudaki işlemleri yürütmek.
Madde 17.5: Yıllık çalışma raporunu hazırlayıp genel kurula sunmak.

Madde 18enetleme Kurulunun Görevleri:
Denetleme kurulunun görevleri şunlardır:
Madde 18.1: Yönetim kurulunun gelir ve gider hesaplarını yılda en az iki defa denetlemek.
Madde 18.2: Hazırladığı yıllık denetleme raporunu genel kurula sunmak.


KULÜBÜN FAALİYET ALANI

Madde 19:Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:
Madde 19.1: Kulüp gerek kendi üyelerinin, gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.
Madde 19.2: Kulüp yönetim kurulunun ve okul idaresinin uygun gördüğü ortam ve zamanlarda geziler düzenler.
Madde 19.3: Kulüp amaçlarına uygun film resim, sergi ve slaytlar gösterir.
Madde 19.4: Toplantılarda eğitici konuşmalar hazırlar.
Madde 19.5: Faaliyetlerini duyurmada web sitesi düzenler, bülten çıkarır.
Madde 19.6: Çeşitli konularda yarışmalara yer verir.

Madde 20: Kulübün Tutacağı Defter ve Dosyalar
Madde 20.1: Toplantı Karar Defteri
Madde 20.2: Gelir Gider Defteri
Madde 20.3: Harcamalar Dosyası
Madde 20.4: Evrak Dosyası Ve Zimmet Defteri
Madde 20.5: Demirbaş Defteri

Madde 21: Kulübün Sorumlu Olduğu Kişi ve Kurullar
Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü yönetim kurulu;
Madde 21.1: Okul müdürüne,
Madde 21.2: Görevli müdür yardımcısına,
Madde 21.3: Kulüp danışman öğretmenlerine,
Madde 21.4: Rehber öğretmenler kuruluna,
Madde 21.5: Kulüp yönetim kuruluna,
Madde 21.6: Kulüp genel kuruluna,

Madde 22: Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü’nün İşbirliği Yapacağı Diğer Kulüp ve Kurumlar
Denizli Lisesi Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü şu kulüp ve kurumlarla işbirliği yapar.
Madde 22.1: Okulumuzda bulunan diğer kulüpler,
Madde 22.2: Yönetim kurulunun tavsiye edeceği çevre, kültür ve turizm ile ilgili kurum ve kuruluşlar ve müzeler ile işbirliği için okul müdürünün onayı da alınarak işbirliği, araştırma, inceleme yaparlar.

REHBER ÖĞRETMEN
……………………….


BAŞKAN BAŞKANYARDIMCISI SEKRETER

SAYMAN ÜYE ÜYE.Uygundur ..../...../2008
OKUL MÜDÜRÜ

………………………..
Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü By: dagıstan Date: 15 October 2008, 1411
SLM TEŞEKKÜR EDERİZ AMA BİZE GEZİ TURİZM KULUBÜ YÖNETMELİĞİNİN FULL VERSİYONU LAZIM BİZ ULAŞAMADIK SAĞLARSANIZ SEVİNİRİM.

Lütfen msn diliyle yazmayınız ve mesajlarınızın tamamını büyük harfle yazmayınız.Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü By: eminekin Date: 15 October 2008, 1535
SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ

OKULUN ADI : ………………………………..İlköğretim Okulu

SOSYAL KULÜBÜN ADI : Gezi, Tanıtma ve Turizm KulübüBİRİNCİ BÖLÜMAMAÇ:

SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI
Madde 5 — Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere;
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme
gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

İLKELER
Madde 6 — Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.
Bu ilkeler doğrultusunda;
a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,
b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,
c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,
d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,
e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,
f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,
ı) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesine,
j) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,
k) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına,
l) Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına,
m) Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine,
n) Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş birliğinin sağlanmasına,
o) Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına
özen gösterilir.

ESASLAR
Madde 7 — Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;
a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir.
b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.
c) Proje önerileri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer kurum ve kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir.
d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır.
e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar.
f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul–aile birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.
g) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek Sosyal Etkinlik bölümüne TAMAMLANDI, TAMAMLANMADI şeklinde yazılarak gösterilir.
h) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK–7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu (EK–8) na göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenir.
ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK–3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK–4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK–6) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK–5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU
Madde 8 — Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul–aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.
Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.


GÖNÜLLÜ VELİLERİN BELİRLENMESİ
Madde 9 — Öğretim yılı başındaki okul–aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra, öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda Gönüllü Veli Başvuru Formları (EK–10) dağıtılır ve bu formların doldurularak daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi istenir.
Naklen gelen öğrencilerin velilerinin de Kurulca uygun görüldüğü takdirde sosyal etkinlik çalışmalarına katılması sağlanır.
Veli olmadığı hâlde bu çalışmalara gönüllü olarak katılmak isteyenlerin de Gönüllü Veli Formunu doldurarak okula başvurusu istenir. Uygun görülmesi hâlinde gönüllü veli olarak çalışmaları sağlanır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPLUM HİZMETİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

TOPLUM HİZMETİ
Madde 12 — Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.
Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.
Toplum hizmeti;
a) Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak,
c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç–gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek,
d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak,
e) Toplumda Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,
g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak,
j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,
k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak,
l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,
n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak
gibi etkinlikleri kapsar.

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 13 — Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.
a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.
b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur.
c) Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 15 saat, 4–8 inci sınıflarında 20 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 25 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.

d) Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmaları sonucunda velisinin izni alınır (EK–11).
e) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ GÖREVLER

OKUL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ
Madde 14 — Müdür, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir.
Müdür;
a) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.
b) Okulun eğitim–öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarını başlatır.
c) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazışmaları koordine eder.
d) Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar.

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ
Madde 15 — Danışman öğretmen;
a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.
c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.
d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.
f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder.
g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.
h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.
ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.

SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE SINIF/ŞUBE REHBER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ
Madde 16 — Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır;
a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir.
b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.
c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.
d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini de okul yönetimine verir.
e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
f) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.
g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.
h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.
ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.
j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir.

GÖNÜLLÜ VELİNİN GÖREVLERİ
Madde 17 — Gönüllü veli;
a) Proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olur.
b) Etkinliklerin, bireysel veya gruplar hâlinde yapılmasına katkı sağlar.
c) Okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olur.
d) Gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlar.
Ayrıca, Gönüllü Veliler Hangi İşleri Yapabilirde belirtilen işleri de yapabilirler (EK–9).

ÖĞRENCİ KULÜBÜ TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ
Madde 18 — Temsilci;
a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman öğretmene verir.
b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.
c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.
d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.
e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.
f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.

ÖĞRENCİLERİN GÖREVLERİ
Madde 19 — Öğrenciler;
a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.
b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.
c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.
d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.
e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.
f) Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.SOSYAL KÜLÜP BAŞKANININ GÖREVLERİ

1. Kulübün çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derece sorumludur.

2. Sosyal kulüp başkanının görevleri şunlardır:

a. Kulüple ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri kol toplantısına çağırır.

b. Diğer eğitici Kulüplerle işbirliği yapar.

c. Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini kol üyelerine iletir.

d. Genel kurulda Kulüple ilgili eleştirileri cevaplandırır.

e. Kulüple ilgili harcamaları saymanla tespit ederek Kulüpler yönetim kuruluna bildirir.

f. Kulüple ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.SOSYAL KULÜP BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

Sosyal kulüp başkan yardımcısının görevleri şunlardır:

a. Sosyal kulüp başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.

b. Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur.

c. Başkanın Kulüple ilgili vereceği görevleri yerine getirir.SEKRETERİN GÖREVLERİ

Sekreterin görevleri şunlardır:

a. Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.

b. Kulüplerle ilgili yazışmaları yapar, takip eder.

c. Kulüple ilgili belgeleri dosyalar, düzenler.SAYMANIN GÖREVLERİ

Saymanın görevleri şunlardır:

a. Kulübün para işlerini yürütür.

b. Kulübün giderleri ile ilgili belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını Sosyal Kulüp Yön. Kuruluna verir.

c. Sosyal Kulübün yıllık gelir-giderleriyle ilgili yıllık tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar.SOSAYL KULÜBÜN KURULUŞU
1. Sosyal Kulübün yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (...................) öğrenciden oluşmuştur.

2. Sosyal Kulübün Danışman öğretmeni …………………………………’dır.

3. Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak;

Başkanlığa (................................................. .............................),

Başkan yardımcılığına (................................................. .............................),

Sekreterliğe (................................................. ..............................),

Saymanlığa (................................................. ..............................), ve

üyeliğe de (................................................. ..............................) seçilmişlerdir.

4. Kulüp denetim kuruluna (................................................. .......................) seçilmişlerdir.

SOSYAL KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:

Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a. Sosyal Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.

b. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.

c. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlar.

d. Sosyal Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.

e. Sosyal kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.

f. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar.

SOSYAL KULÜBÜNÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR:

Sosyal Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:

a. Toplantı karar defteri.

b. Gelir-gider defteri.

c. Harcamalar dosyası.

d. Evrak dosyası ve zimmet defteri.

e. Demirbaş defteri.SOSYAL KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR:

Sosyal Kulüp yönetim kurulu:

a. Okul müdürüne,

b. Görevli müdür yardımcısına,

c. Sosyal kulüp danışman öğretmenine,

d. Rehber öğretmenler kuruluna,

e. Kulüp başkanlar kuruluna,

f. Kulüp genel kuruluna, karşı sorumludur.SOSYAL KULÜBÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER EĞİTİCİ KULÜPLER VE KURUMLAR:

Sosyal kulüp okulda kurulu olan aşağıdaki sosyal kulüplerle işbirliği yapar.
1. Yayın ve İletişim Kulübü

2. Müzik Kulübü

3. Resim Kulübü

4. Folklor Kulübü

5. Tiyatro Kulübü

6. Kütüphanecilik Kulübü

7. Sivil Savunma Kulübü

8. Gezi, Tanıtma ve Turizm K.

9. Çevre Koruma Kulübü

10. Çocuk Hakları Kulübü

11. Hayvanları Koruma Kulübü

12. Sosyal Dayanışma ve Yar. K.

13. Yeşilay Kulübü

14. Sağlık, Temizlik, Beslenme K.

15. Kızılay Kulübü

16. Spor Kulübü

17. Bilim–Fen ve Teknoloji Kulübü

18. Fotoğrafçılık Kulübü

19. Trafik Güvenliği ve İlkyardım K

20. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü

21. Okul Müzesi Kulübü

22. İzcilik Kulübü

23. Bilinçli Tüketici Kulübü

24. Meslek Tanıtma Kulübü

25. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü

26. Engellilerle Dayanışma Kulübü

27. Yeşili Koruma Kulübü

28. Satranç Kulübü

29. Felsefe Kulübü
YÜRÜRLÜK:

Bu tüzük okul müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu

.................................................. ..... .................................................. .....Başkan Başkan Yardımcısı

.................................................. ..... .................................................. .....Sekreter Saymanİncelendi Uygundur

......../......./200… ......../......../200............................... ............................

Danışman Öğretmen Okul Müdürü