KDV Beyannamesi nedir - KDV Beyannamesi hakkında bilgi

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ


Katma Değer Vergisine tabi işletmelerin aylık olarak müteaklp ayın 25 nci günü akşamına kadar Gelir ve Kurumlar VergIsl bakımın¬dan bağlı bulundukları Vergi Dairesine verdikleri beyannamedlr.
Katma Değer Vergisl beyannamesi ile ilgili ayda hesaplanan KDV'nln matrahı, hesaplanan KDV, İndirimler (Indirileblllr KDV'lerl) ve ödenmesl gereken KDV hesaplanarak beyan edlllr ve ödenlr.
KDV Beyannamesinin ön yüzünde; İşletmenin ay içinde yapmış olduğu teslim ve hizmetler toplamı, KDV istisna kapsamına glren teslim ve hizmetleri ve bunların birbirinden düşülmesiyle bulunan KDV matrahı yer almaktadır. Beyannamenin ön yüzünde ayrıca, Matrah üzerinden KDV o-ranlarına göre hesaplanan KDV, ilave edilecek KDV, toplam KDV, İndirilecek KDV (önceki dönemden devreden KDV, cari döneme ait indirilecek KDV, Satışı gerçekleşmeyen veya iade edilen mal ve hizmetler sebebiyle indirilecek KDV, Türkiyede ikamet etmeyen yolculara iade edilen KDV) , ödenmesi gereken KDV, sonraki döneme devreden KDV, iade edilmesi gereken KDV, tecil edilecek KDV satırları vardır.
Beyannamenln arka yüzünde istisnalar ve iade hakkı doğuran işlemlere ve ihrac kaydıyla teslimlere ilişkin bildirim formları yer almaktadır. Bu bildirim formlarında yüklenilen KDV de gösterilmektedir.